top of page
Front Cover Book.jpg

Geloofsovertuiging Verklaring

Wij geloven in de Natuur als de Oppermacht

 • De Natuur is de schepper van alle leven

 • De mens is een natuurlijk wezen, geschapen en bestuurd door de Natuurwetten


Wij geloven dat het menselijke leven gecreëerd werd en bestuurd wordt door de Natuur

 • Het menselijke leven is onderworpen aan de cycli van de natuur

 • Eén specifiek mensenleven is de uitdrukking van zo’n cyclus binnen het menselijke veld

 • Elk individueel mensenleven evolueert zelf ook in cycli waardoor er natuurlijke perioden van relatieve ‘hoogten’ en ‘laagten’ ontstaan

 • De mensheid zelf volgt een gelijkaardig patroon van hoogten en laagten gedurende z’n ontwikkeling


Wij geloven dat het lichaam een uitdrukking is van de geest

 • Ten aller tijden wordt het fysieke deel van het menselijke leven bestuurd door z’n specifiek menselijk energieveld dat zich manifesteert in een specifiek leven doorheen de geest van dat individu

 • De individuele menselijke geest produceert de fysieke manifestatie van een specifiek mensenleven, maar de geest is zelf beperkt door de specifieke kenmerken van het energieveld waaruit het is ontstaan

 • De individuele menselijke geest is samengesteld uit de informatie die besloten ligt in het zaad van dat leven en uit de reacties van dat leven op de heel vroege ervaringen van dat leven

 • De basis van de menselijke geest is een geheel van reactiepatronen die nodig zijn voor de overleving in de wereld van die vroege ervaringen

 • De fysieke uiting van de geest in een lichaam toont gebieden van zware verdediging en van lichte verdediging (drukgebieden in het fysieke deel van het leven) om de nodige reactiepatronen voor de overleving te kunnen uitvoeren


Wij geloven dat de individuele geest het controlecentrum is van dat individuele leven

 • De fysieke vorm en functie is, ten aller tijde, een uitdrukking van de vorm en het evenwicht van de geest

 • Door de individuele geest wordt een individueel leven gemanifesteerd en beleefd op een fysieke manier

 • Ten aller tijden is het fysieke een natuurlijke uitdrukking van een geestelijk patroon

 • De geest bepaalt hoe te reageren op stimuli van de buitenwereld waardoor de ervaringen die het individu heeft reëel worden


Wij geloven dat eenieder verantwoordelijk is voor zijn eigen gevoelens, gedachten, woorden en daden

 • Voor een individueel leven hebben al de uitdrukkingen hun wortels in de geest van dat individu (een uniek mens), dat zelf geworteld zit in een specifiek deel van het menselijke energieveld (toebehorend aan een specifieke groep van de mensheid)

 • Door de verhoging van de dichtheid van de geestenergie worden gevoelens gecreëerd, die verder uitmonden in gedachten, die woorden worden, die leiden tot acties 

 • Dit proces van het verhogen van de densiteit kan op elk moment en op elk niveau door het individu gestopt worden

 • De bewuste geest kan gebruikt worden, niet enkel om deze uitdrukkingen te ondergaan, maar ook om de energiestroom naar deze aangeleerde opgeslagen uitdrukkingen te veranderen

 • Als de waargenomen actie die in jouw leven wordt uitgedrukt je niet bevalt, dan kan je de gedachten en gevoelens die eraan ten grondslag liggen veranderen

 • Door consequent deze verandering in gedachten en gevoelens te herhalen begin je de energie die aan de bron van deze gedachten en gevoelens ligt te veranderen. Patronen zullen veranderen.

 • Een mens heeft de capaciteit om sommige van de reactiepatronen van de geest te veranderen


Wij geloven dat elk leven gerespecteerd moet worden, te beginnen met het eigen leven

 • Aangezien de mens geschapen werd door en deel uitmaakt van de Natuur moet men alle leven gecreëerd door de Natuur respecteren

 • Het respecteren van het leven betekent op de eerste plaats geen bewust kwaad aanbrengen of vernietigen voor eigen voordeel of genot

 • Men zou voor zichzelf moeten kunnen zorgen zonder andere levens te schaden

 • Elk leven heeft een invloed op alle andere levens en de dood maakt deel uit van een natuurlijke cyclus waarin het teniet gaan van één leven andere levens zal voeden, zal toelaten dat deze kunnen ontwikkelen en groeien

 • Het evenwicht vinden tussen wat het ene leven nodig heeft en het andere moet leveren vormt de essentie van de bewustwording van de mens

 • Een mens, die verantwoordelijk is voor z’n eigen leven, moet zich niet bemoeien met andere levens. Het is niet nodig om meer dan de natuurlijke noodzakelijkheden van z’n eigen leven (noden, geen verlangens) te vragen

 • Alle bewuste inmenging, verder reikend dan de natuurlijke noodzakelijkheden, moet ter ondersteuning van andere levens zijn, ter ondersteuning van de natuurlijke processen

 • Aangezien alle levens deel uitmaken van cycli waardoor er niets verloren gaat en alles gerecycleerd wordt zal het einde van het ene leven andere levens helpen te onderhouden op een natuurlijke manier

 • Door het observeren van de gevolgen die onze gevoelens, gedachten, woorden en daden hebben op andere levens kunnen we leren om het evenwicht te vinden tussen wat er echt nodig is in het eigen leven en wat er nodig is in andere levens


Wij geloven dat elk individu vrij is om zijn eigen manier van leven te kiezen en dat deze keuze moet gerespecteerd worden door andere individuen

 • Een mens moet individuele keuzes maken over het soort leven dat hij/zij gaat leiden

 • Ieder mens heeft een andere plaats in de natuur en een andere rol te spelen, hetgeen betekent dat elk individu moet toegelaten worden om deze rol te vervullen

 • De vrije keuze is een absolute noodzakelijkheid voor een natuurlijk evenwicht in het menselijke leven, zowel voor een individu als voor een groep

 • Al de verschillen in noodzakelijkheden voor het leven van al die individuen vormen samen het gehele spectrum van het menselijke leven en dit is absoluut noodzakelijk om het evenwicht te bewaren binnen dit spectrum en de evolutie van de mens toe te laten

 • De keuzevrijheid is een natuurlijke noodzakelijkheid voor alle mensen op hun pad naar bewustzijn omdat de ontwikkeling van elk individu, hetgeen een bijdrage levert aan de groei van de gehele mensheid, afhankelijk is van de bewustwording van elk individu


Wij geloven dat elk individu een unieke combinatie van menselijke energieën is, bestaande uit de constitutie van het individu en de vroege ervaringen in het leven

 • Een mens is een unieke combinatie van constitutionele aspecten van het leven (‘het zaad’) alsook van de omgevingsfactoren ten tijde van de heel vroege ontwikkeling (‘de voedingsbodem’)

 • Dit zorgt ervoor dat elk individu een uniek specimen is van het menselijke ras die een unieke combinatie van omgevingsfactoren nodig heeft om z’n volledig groeipotentieel tot ontplooiing te kunnen brengen

 • Elk individu heeft een uniek pad in het leven te ervaren, waarvoor specifieke omstandigheden nodig zijn, en het is aan het individu om zulke omstandigheden te creëren zodat men aan de eigen weg kan blijven timmeren en het leven langs dat specifieke pad kan laten verlopen

 • Door persoonlijke ervaring kan men leren om het evenwicht te evalueren tussen het eigen leven en dat van anderen


Wij geloven dat elk individueel leven het resultaat is van energetische interacties tussen de buitenwereld en de binnenwereld van dat individu

 • Het leven is een proces waarin constitutionele elementen (‘het zaad’) verweven zijn met voedende elementen uit de omgeving (‘de voedingsbodem’)

 • Elke gebeurtenis in het leven is een uitdrukking van die combinatie in relatie tot de omstandigheden waarin het individu zich bevindt, en dit op een voortdurende basis

 • Een bewust mens kan dan de voedende elementen kiezen welke er op elk moment toegelaten worden in dat leven

 • Een bewust mens kan voortdurend verbinding maken met die elementen die, op dat moment, nodig zijn in dat leven en de verbinding met storende of zelfs vernietigende elementen uit de omgeving vermijden. Het is het individu zelf die de waarde van deze elementen op elk moment bepaalt

 • Door het observeren van de eigen ervaringen kan men leren om de effecten die onze keuzes hebben op een ander leven te evalueren


Wij geloven dat er geen oordelende macht over een individu bestaat

 • De Natuur biedt het pad aan voor de ontwikkeling van de mensheid en elk individueel leven draagt bij tot die ontwikkeling

 • Geen enkel mens is in staat om de waarde van een specifiek mensenleven of de rechtvaardigheid van een bepaald pad te beoordelen

 • Er is geen enkele reden waarom een individu zich zou moeten schikken naar de regels en orders die door ander mensen opgesteld zijn

 • Er is geen enkele reden waarom een individu zijn leven zou moeten verantwoorden ten aanzien van een ander


Wij geloven dat geen artificiële intelligentie waarde toevoegt aan een mensenleven maar dat het de waarde van de levenservaringen vermindert

 • De Natuur wijst de weg en bevat al de kennis die het leven biedt

 • Een mens maakt beslissingen aangaande het eigen leven en staat toe dat anderen beslissingen nemen voor hun leven

 • Geen enkel artificieel ontworpen product kan worden toegestaan om beslissingen te nemen in een mensenleven aangezien het geen enkele verbinding heeft met de enige bron van kennis in het leven, namelijk de Natuur

 • Geen enkel ander mens heeft het recht om een ander mensenleven te beoordelen of te sturen en dan kan ook geen product, gemaakt door een mens, zo’n macht toegekend worden

 • De ontwikkeling van het menselijke bewustzijn kan enkel gebeuren door directe ervaringen in het leven, door verantwoordelijk te zijn voor het eigen leven, en niet door een artificieel hulpmiddel aangezien dit specifiek het individu verwijdert van de realiteit van de ervaring


Wij geloven dat de essentie van een maatschappij de kracht van het geven is

 • Mensen die verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leven kunnen enkel harmonieus samen leven wanneer ze de ruimte, de vaardigheden en de bereikte doelen met elkaar delen

 • Het delen met elkaar verrijkt het individuele leven aangezien ieder uniek individu unieke elementen bijdraagt tot de totale ervaringen van de mensheid

 • Alles wat mensen met elkaar delen is een vrijblijvend geschenk aangezien niemand gedwongen is om ook maar iets te delen en niemand iets van een ander kan eisen

 • Men is vrij om te geven en vrij om te ontvangen


Wij geloven dat een mens geen schulden heeft ten aanzien van de giften die hij of zij ontvangt

 • Aangezien alle geschenken vrijblijvend zijn bestaat er geen schuld, in geen enkele vorm, die verbonden is met het ontvangen van een gift

 • Samen leven is gebaseerd op wat ieder bereid is en in staat is om te delen, hetgeen een vrije beslissing is die het individu mag en kan nemen

 • Geschenken worden niet uitgewisseld

 • Er bestaat geen absolute waarde voor een geschenk


Wij geloven dat enkel mensen die leven volgens de bovenstaande geloofsovertuiging een gemeenschap kunnen vormen die gebouwd is op dit geloof

bottom of page